Chuyên trang cơ sở dữ liệu Tài nguyên và Môi trường
DANH SÁCH VĂN BẢN
Số dòng
Số hiệu văn bản Trích yếu nội dung Ban hành Hiệu lực Xem
234/CNTT-HTTT V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ 01/01/1900 00:00:00 28/04/2020 01/01/1900
1618/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án Xây dựng Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường 01/01/1900 00:00:00 24/10/2017 01/01/1900
73/2017/NĐ-CP Về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường. 01/01/1900 00:00:00 14/06/2017 01/01/1900
46/2017/TT-BTNMT Quy định xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính 01/01/1900 00:00:00 23/10/2017 01/01/1900
40/2017/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật chuẩn bộ dữ liệu về quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường không khí và nước 01/01/1900 00:00:00 23/10/2017 01/01/1900
40/2011/TT-BTNMT Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý 01/01/1900 00:00:00 22/11/2011 01/01/1900
35/2017/TT-BTNMT Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 01/01/1900 00:00:00 20/03/2020 01/01/1900
32/2018/TT-BTNMT Quy định thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử dụng 01/01/1900 00:00:00 26/12/2018 01/01/1900
31/2013/TT-BTNMT Ban hành Quy trình nghiệp vụ lưu trữ tài liệu đất đai 01/01/1900 00:00:00 23/10/2013 01/01/1900
26/2014/TT-BTNMT Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường 01/01/1900 00:00:00 28/05/2014 01/01/1900
20/2019/TT-BTNMT Quy trình kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường 01/01/1900 00:00:00 18/12/2019 01/01/1900
20/2016/TT-BTNMT Quy định về xây dựng, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 01/01/1900 00:00:00 25/08/2016 01/01/1900
05/2017/TT-BTNMT Thông tư Quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 01/01/1900 00:00:00 25/04/2017 01/01/1900
Tổng văn bản tìm thấy: 13 Trang 1 / 1

Lượt truy cập: 181455

Đang truy cập: 47