Hệ thống cơ sở dữ liệu Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh

Phần mềm LandMap CE

Phần mềm thành lập bản đồ địa chính, hiện trạng chạy trên MicroStation 2023

 16/03/2024 14:21:52 |  1366 |  403

     Phần mềm LandMap CE là phần mềm thành lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất chạy trên nền phần mềm MicroStation 2023.

     Có nhiều chức năng thành lập bản đồ địa chính như: Xử lý trị đo, tạo topology, biên tập bản đồ, trích lục hồ sơ kỹ thuật,....

     Có nhiều chức năng thành lập bản đồ hiện trạng như: Lập bản đồ khoanh vẽ, tạo topology, biên tập trình bày bản đồ, kết xuất dữ liệu đa dạng,....

     Toàn bộ dữ liệu xử lý trên phần mềm này được sử dụng font Unicode theo đúng chuẩn các quy phạm hiện hành.

     Những chức năng của phầm mềm Famis sẽ có trên phần mềm LandMap CE và được sử dụng miễn phí.

     Các chức năng khác sẽ được phát triển theo nhu cầu khác hàng và đặc thù địa phương.

     - Cập nhật chức năng theo thông tư:

     + Số 25/2014/TT-BTNMT: Quy định thành lập bản đồ địa chính.

     + Số 24/2014/TT-BTNMT: Quy định về hồ sơ địa chính.

     + Số 23/2014/TT-BTNMT: In giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

     + Số 75/2015/TT-BTNMT: Quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu đất đai.

     + Số 27/2018/TT-BTNMT: Thống kê, kiểm kê đất đai.

     + Số 01/2021/TT-BTNMT:  Lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

     + Số 05/2017/TT-BTNMT: Quy trình về Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

     + Số 75/2015/TT-BTNMT: Quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu đất đai.

 

 

Download (403)

Lượt truy cập: 178398

Đang truy cập: 39