Chuyên trang cơ sở dữ liệu Tài nguyên và Môi trường
TIN TỨC, SỰ KIỆN

Hướng dẫn nguyên tắc xây dựng, khai thác và sử dụng CSDL tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Ngày 25/08/2016, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 20/2016/TT-BTNMT quy định việc xây dựng, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, gồm: nguyên tắc, trách nhiệm xây dựng; thu thập dữ liệu, lưu trữ, bảo đảm an toàn cơ sở dữ liệu; nguyên tắc, hình thức khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo...

 08/02/2020 21:10:12 |  551

Hướng dẫn nguyên tắc xây dựng, khai thác và sử dụng CSDL tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Theo đó, Thông tư hướng dẫn nguyên tắc xây dựng, Khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường biển và hải đảo như sau:

1. Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo - Thông tư số 20/2016 hướng dẫn nguyên tắc xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường biển và hải đảo như sau:

+ Kịp thời phục vụ công tác quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

+ Đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ, có tính mở; đảm bảo sự trao đổi dữ liệu giữa các ngành, các cấp; sự truy cập và kết xuất thuận tiện giữa các cơ sở dữ liệu; được cập nhật thường xuyên.

+ Dữ liệu được thu thập đầy đủ, chính xác, kịp thời và có hệ thống; được phân loại, kiểm tra, đánh giá, xử lý, tích hợp, số hóa và chuẩn hóa trước khi cập nhật vào cơ sở dữ liệu.

+ Cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo phải được quản lý chặt chẽ, an toàn thông tin, lưu trữ lâu dài.

+ Được xây dựng phù hợp với kiến trúc hệ thống thông tin quốc gia, đáp ứng chuẩn về cơ sở dữ liệu, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin và các quy định khác.

- Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Cơ quan chuyên môn thuộc Bộ, Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo mà mình được giao xây dựng. Thông tư 20/TT-BTNMT quy định việc cung cấp dữ liệu được thực hiện bằng hình thức gửi dữ liệu qua mạng điện tử hoặc gửi dữ liệu bằng văn bản (qua văn bản hành chính hoặc bưu chính).

- Các biện pháp bảo đảm an toàn cơ sở dữ liệu như sử dụng kênh mã hóa và xác thực người dùng cho các hoạt động; mã hóa đường truyền cơ sở dữ liệu; lưu vết việc tạo, thay đổi, xóa thông tin dữ liệu; duy trì hệ thống dự phòng và các biện pháp xác thực, bảo vệ dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

2. Khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo Thông tư 20/2016 quy định hình thức khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu gồm:

+ Mạng chuyên dùng; qua cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu: Được thực hiện bằng cách cung cấp mã truy cập một lần, chỉ dẫn địa lý truy cập và gửi tập tin đính kèm thư điện tử.

+ Thông qua hợp đồng: Thực hiện theo thỏa thuận giữa cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu với người khai thác và sử dụng.

+ Thông qua phiếu hoặc văn bản yêu cầu cung cấp dữ liệu: Thực hiện theo pháp luật chuyên ngành, trường hợp pháp luật chuyên ngành chưa quy định thì tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác cơ sở dữ liệu phải gửi văn bản yêu cầu đến cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu. Cơ quan này tiếp nhận và cung cấp dữ liệu nếu phiếu yêu cầu hợp lệ.

Thông tư có hiệu lực ngày 10/10/2016./.

Hữu Lộc (Cập nhật ngày 10-10-2016)Lượt truy cập: 178376

Đang truy cập: 17